Kontakt

Consulting Office
Roman Zwierzyski
ul. Kociuszki 8
55-330 Lutynia
NIP: 913-103-11-41
tel. kom. 606689532
tel. 71 3177757

Praca naukowa

Roman Zwierzyski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu

PUBLIKACJA:

NAUKI O ZARZDZANIU

MANAGEMENT SCIENCES

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCAWIU

WROCAW 2013

 

Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsibiorcy

 

        Streszczenie:

Artyku przyblia polskiemu przedsibiorcy, dziaajcemu w formie prawnej jako osoba fizyczna, warunki otrzymania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii w aspekcie realizacji innowacyjnych projektw. Zostay w nim przedstawione determinanty prawne dotyczce ulgi oraz „mapa” polskich instytucji rzdowych i naukowych pomocnych przedsibiorcy w przygotowaniu i prowadzeniu projektw innowacyjnych. Celem artykuu jest wskazanie moliwoci partycypacji pastwa w kosztach innowacyjnych przedsiwzi niewielkich, czsto jednoosobowych firm, co moe zachci przedsibiorcw do analizy ewentualnoci skorzystania z ulgi technologicznej i rozwoju w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.

Sowa kluczowe: przedsibiorca, nowa technologia, innowacja biznesowa, ulga podatkowa.

 

1. Wstp

 Innowacyjne (nowe) technologie s synonimem „klucza do sukcesu” przedsibiorcw w dobie nowoczesnej gospodarki i konkurencji. Rynkow konieczno innowacyjnego podejcia do  biznesu zmieniajcego rzeczywisto ju na pocztku XX wieku definiowa Joseph Schumpeter – postrzegany przez naukowcw jako „prorok innowacyjnoci”, ktry w zastosowaniu innowacji w produkcji, dystrybucji i procesach zarzdzania upatrywa zdolno do konkurowania,  „pozwalajc osign zdecydowanie wiksz przewag, ktra cakowicie odmienia fundamenty firmy, a nie tylko kosmetycznie poprawia jej poziom kosztw czy mar” [Schumpeter 1960]. Wielki ekonomista chyba nie spodziewa si, e wiek XXI bdzie wiekiem innowacyjnoci, a  przez niektrych naukowcw zostanie okrelony jako wiek Schumpetera. 

Czynne uczestnictwo w gospodarce opartej na wiedzy wymaga od przedsibiorcw szeroko pojtej wiadomoci innowacyjnej oraz rodkw finansowych na realizacj projektw z uyciem nowych technologii, co jest czsto problemem trudnym do przezwycienia, zwaszcza w niewielkich przedsibiorstwach, ktre nie posiadaj w swoich strukturach organizacyjnych dziaw badania i rozwoju (B+R). Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a zwaszcza realizacja strategii wspierania nauki i innowacyjnoci w postaci  Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, uruchomiy strumie rodkw unijnych na projekty innowacyjne polskich przedsibiorstw. Jednak z wielu wzgldw, chociaby takich jak wysoki stopie skomplikowania wnioskw o dotacj, okrelanie przez instytucje dystrybuujce dotacje dolnej granicy wartoci projektu, konieczno znacznej partycypacji rodkw wasnych beneficjentw, regionalizacja poszczeglnych programw czy te moliwo ubiegania si o dotacj tylko w okrelonych terminach, znacznie zmniejszaj dostpno przedsibiorcw do tej sfery wspomagania innowacyjnoci.

W nurt gospodarki innowacyjnej wpisuje si rwnie polski rzd, wprowadzajc midzy innymi podatkow ulg technologiczn w opodatkowaniu osb fizycznych  i  opodatkowaniu osb prawnych. Mona zakada, e celem tego rodzaju zmian ustawowych byo zachcenie przedsibiorcw do stosowania innowacyjnych rozwiza poprzez zastosowanie ulg podatkowych, co porednio jest wspfinansowaniem przez pastwo wydatkw na nowe technologie.

Celem artykuu jest analiza warunkw, jakie musz by spenione, eby przedsibiorca realizujcy projekt innowacyjny, w formie prawnej jako osoba fizyczna, mg ubiega si skutecznie o ulg podatkow na nowe technologie.

           

2.      Kto moe skorzysta z ulgi technologicznej

Podatkowa ulga dla przedsibiorcy na nabycie nowych technologii (ulga technologiczna) wynika wprost z  art. 26c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, zwanej dalej ustaw PIT, i jest skierowana do przedsibiorcw prowadzcych dziaalno gospodarcz na podstawie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej[1] dziaajcych w formie prawnej osoby fizycznej. Nie ma tu znaczenia sta dziaania przedsibiorstwa i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wynikajcy z Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci Gospodarczej[2]. Ograniczenia natomiast dotycz przedsibiorcw dziaajcych w specjalnych strefach ekonomicznych[3], ktrzy na podstawie art. 26c pkt 4 ustawy PIT zostali pozbawieni moliwoci stosowania tej ulgi. Nastpnym ograniczeniem dla przedsibiorcw jako osb fizycznych jest wyczenie z ulgi technologicznej w przypadku opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych[4]. Tutaj wyczeniu podlegaj przedsibiorcy, ktrzy do rozlicze podatkowych wybrali formy ryczatowe, takie jak ryczat od przychodw ewidencjonowanych (rozdz. II ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym) lub karta podatkowa (rozdz. III teje ustawy).  Jednak najbardziej drastycznym i trudnym do ekonomicznego uzasadnienia, w kontekcie genezy samej ulgi technologicznej, jest wykluczenie z grona jej przyszych beneficjentw przedsibiorcw, ktrzy opodatkowuj swoje dochody 19-procentow liniow stawk podatkow (art. 30c ustawy PIT). W ten sposb ustawodawca wykluczy w 2011 r. 410 813 przedsibiorcw z oglnej grupy 1 655 466 potencjalnych beneficjentw  ulgi podatkowej na zakup nowych technologii, czyli niemal 25% [Informacja dotyczca rozliczenia… 2012]. Warto tutaj doda, e co do zasady od pierwszego dnia kadego nastpnego roku podatkowego (dla przedsibiorcw – osb fizycznych  od kadego pierwszego stycznia nastpnego roku) mona zmieni ryczatow form opodatkowania dziaalnoci gospodarczej lub zrezygnowa z opodatkowania 19-procentowym podatkiem liniowym i wybra zasady oglne przewidziane w ustawie PIT, nabywajc tym samym prawo do ulgi technologicznej. O zmianie formy opodatkowania w danym roku naley poinformowa organy podatkowe do dnia dwudziestego stycznia tego roku podatkowego. Analiza dotychczasowej popularnoci ulgi technologicznej (rys. 1) pokazuje, e w ostatnich 5 latach skorzystao  z niej niewielu przedsibiorcw i nawet kilkukrotny wzrost liczby jej beneficjentw w latach 2010 i 2011 w stosunku do lat poprzednich niewiele zmieni. Z danych statystycznych Ministerstwa Finansw wynika, e w 2011 r. podatkow ulg technologiczn wykorzystao zaledwie 250 przedsibiorcw, co stanowi zaledwie 0,0002% z grupy 1 244 653 uprawnionych [Informacja dotyczca rozliczenia… 2012].

 

Rys. 1. Liczba przedsibiorcw o statusie prawnym osoby fizycznej korzystajcych z ulgi technologicznej w latach 2007- 2011

rdo: opracowanie wasne na podstawie danych statystycznych Departamentu Podatkw Dochodowych Ministerstwa Finansw.

 

3.       Istota nowej technologii  w rozumieniu ustawy

W rozumieniu ustawy PIT (art. 26c ust. 2) za nowe technologie „uwaa si wiedz technologiczn w postaci wartoci niematerialnych i prawnych, w szczeglnoci wyniki bada i prac rozwojowych, ktra umoliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobw lub usug i ktra nie jest stosowana na wiecie przez okres duszy ni ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezalenej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki”. Nowa technologia speniajca wymogi ustawowe jest wartoci niematerialn i prawn (art. 22b ust. 1 ustawy PIT) w formie  licencji, prawa wasnoci przemysowej[5], rwnowartoci uzyskanych informacji zwizanych z wiedz w dziedzinie przemysowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Now technologi jest np. wiedza technologiczna z dziedziny technologii  informacyjnej (IT) w postaci licencji na uywanie programw komputerowych stosowanych przez przedsibiorcw w ich dziaalnoci gospodarczej. Nowa technologia nie moe by wytworzona we wasnym zakresie przez przedsibiorc stosujcego ulg technologiczn jako wynik pozytywnie zakoczonych prac rozwojowych, i co szczeglnie naley podkreli: nowa technologia w rozumieniu ustawy jest wartoci niematerialn, wic ulga nie dotyczy zakupu maszyn i innych urzdze materialnych.

  Ustawa PIT precyzuje take cech „nowoci” technologii. Wymg jej picioletniej nowoci mog potwierdzi jedynie niezalene jednostki, posiadajce status jednostki naukowej, definiowane jako:  „prowadzce w sposb cigy badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutw tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrbnych przepisw, dziaajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polska Akademia Umiejtnoci,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadajce osobowo prawn i siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsibiorcy posiadajcy status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej”[6].

Katalog jednostek naukowych jest dostpny midzy innymi w bazach danych, ktre prowadzi Orodek Przetwarzania Informacji instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego na stronie www.opi.org.pl  lub  www.nauka-poska.pl.

Przedsibiorcy prowadzcy niewielkie firmy czsto nie posiadaj odpowiednich zasobw kadrowych specjalizujcych si w identyfikowaniu innowacyjnoci przedsibiorstwa oraz poday dostpnych na rynku innowacyjnych technologii, ktre mog zastosowa w swoich firmach. W takiej sytuacji przedsibiorca moe zwrci si do jednego z  69 centrw transferu technologii  (CTT), ktre s definiowane jako: „zrnicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, aktywnych w obszarze transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzyszcych temu procesowi zada [Bkowski, Maewska 2012]. CTT realizuj takie zadania, jak: poszukiwanie konkretnych technologii na zamwienie firm, przygotowanie oferty lub zapytania o technologi, nawizanie kontaktu z dostawc technologii, ocena i ewaluacja technologii na zlecenie firm oraz pomoc doradcza we wdraaniu technologii. Katalog centrw transferu technologii znajduje si na stronie www.pi.gov.pl.

Warto jednak podkreli, e w przypadku wtpliwoci, czy realizowany projekt innowacyjny i sytuacja ekonomiczno-prawna przedsibiorcy speniaj wszelkie przesanki do zastosowania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii, zgodnie z art.14a Ordynacji podatkowej przedsibiorca moe zwrci si do Ministra Finansw o interpretacj przepisw prawa w danym przypadku.

 

4.      Mechanizm odliczania wydatkw na zakup nowych technologii i wysoko ulgi technologicznej

 

Przedsibiorca moe odliczy od podstawy opodatkowania, ktr okrela art. 26 ust. 1 ustawy PIT, nie wicej ni 50% wydatkw na nabycie nowej technologii, ktr to podstaw stanowi jej warto pocztkowa ujta w ewidencji wartoci niematerialnych i prawnych. Przy nabyciu odpatnym wartoci niematerialnej i prawnej wartoci pocztkow jest kwota nalena zbywcy, powikszona o „koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania rodka trwaego lub wartoci niematerialnej i prawnej do uywania, a w szczeglnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programw oraz systemw komputerowych, opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszon o podatek od towarw i usug, z wyjtkiem przypadkw, gdy zgodnie z odrbnymi przepisami podatek od towarw i usug nie stanowi podatku naliczonego” (art. 22g  ustawy PIT). Jak z powyszego przepisu wynika, do ceny nabycia nowej technologii przedsibiorca moe doliczy koszty czynnoci pomocniczych od przygotowania zakupu a do uruchomienia projektu. Jeeli przedsibiorca ponis wydatki w roku poprzedzajcym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji wartoci niematerialnych i prawnych, to wedug ustawy uznaje si je za poniesione  w roku ujcia w teje ewidencji. Co wane, rok poprzedzajcy nie musi by rokiem bezporednio poprzedzajcym rok zastosowania ulgi, ale mog  to by rwnie lata wczeniejsze, w ktrych poniesiono wydatki suce nabyciu nowej technologii.

Wane jest prawidowe dokumentowanie poniesionych i zapaconych wydatkw na zakup nowej technologii, gdy ulga moe by zastosowana tylko do faktycznie zapaconych wydatkw, co precyzuje zapis w ustawie PIT (art. 26c, ust. 5): „Podstaw ustalenia wielkoci odliczenia jest kwota wydatkw poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzgldnionych w wartoci pocztkowej, w czci, w jakiej zostaa zapacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w ktrym now technologi wprowadzono do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych lub w roku nastpujcym po tym roku, oraz w ktrej nie zostaa zwrcona podatnikowi w jakiejkolwiek formie”. Brak kwotowych limitw dolnych i grnych ulgi pozwala przedsibiorcy korzysta z niej w sposb, e ograniczeniem jest jedynie wielko uzyskanych dochodw z dziaalnoci gospodarczej w roku skorzystania z niej, jak rwnie w nastpnych trzech latach, co precyzuje zapis ustawy PIT (art. 26c  ust. 7): „W sytuacji gdy podatnik osiga za rok podatkowy strat lub wielko dochodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej podatnika jest nisza od kwoty przysugujcych mu odlicze, odliczenia odpowiednio w caej kwocie lub w pozostaej czci dokonuje si w zeznaniach za kolejno nastpujce po sobie trzy lata podatkowe, liczc od koca roku, w ktrym now technologi wprowadzono do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych”. Przedsibiorca ma prawo tytuem ulgi odliczy w roku podatkowym kwot nie przekraczajc wielko dochodu, a tym samym ujcie w kosztach wydatkw na nowe technologie nie moe spowodowa straty. Nieodliczon cz wydatkw na zakup nowych technologii moe wykorzysta w latach przyszych zgodnie z wyej przytoczonym przepisem.

 

5.      Przesanki utraty nabytej ulgi na zakup nowych technologii

Tylko spenienie wszystkich warunkw zawartych w ustawie pozwoli przedsibiorcy na otrzymanie i utrzymanie ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Katalog przesanek, kiedy przedsibiorca utraci ulg, przedstawia si nastpujco:, „Jeeli przed upywem trzech lat podatkowych, liczc od koca roku podatkowego, w ktrym [przedsibiorca] wprowadzi now technologi do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych:

1)   udzieli w jakiejkolwiek formie lub czci innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przeksztacenia formy prawnej oraz czenia lub podziau dotychczasowych przedsibiorcw – dokonywanych na podstawie przepisw Kodeksu spek handlowych, albo

2)   zostanie ogoszona jego upado obejmujca likwidacj majtku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3)   otrzyma zwrot wydatkw na t technologi w jakiejkolwiek formie” (ustawa PIT, art. 26c, ust. 9).

W przypadku zaistnienia powyszych przesanek przedsibiorca jest zobowizany do  dokonania stosownych odlicze w zeznaniu podatkowym za rok, w ktrym te przesanki miay miejsce, co spowoduje zwikszenie dochodu przedsibiorcy do opodatkowania.

 

6.      Podsumowanie

                 Przedstawiona ulga podatkowa na zakup nowych technologii miaa zachca przedsibiorcw do inwestowania w innowacyjne rozwizania technologiczne, a to z kolei miao oddziaywa na wzrost konkurencyjnoci polskiej gospodarki. Zastanawiajce jest, czy obwarowanie ulgi technologicznej wieloma przepisami wykluczajcymi z niej bardzo due grupy przedsibiorcw, nie jest gwnym powodem braku jej stosowania. Niezrozumiae wydaje si wyczenie z moliwoci stosowania ulgi technologicznej przedsibiorcw, ktrzy wybrali 19-procentowy podatek liniowy, czy te ograniczenie ulgi tylko do nowych technologii, ktre s wartociami niematerialnymi i prawnymi, a nie take rodkami trwaymi, bo to wyklucza np. zakup oprogramowania wraz z nieodzownym do tego sprztem komputerowym. Wobec takich obwarowa ten fiskalny „ukon” pastwa w stron rozwoju gospodarki opartej na wiedzy  w duej mierze jest fikcj. Rozwizaniem wpywajcym na wzrost zainteresowania przedsibiorcw ulg technologiczn moe by wczenie si instytucji oferujcych nowe technologie do inspirowania przedsibiorcw do inwestowania w ich produkty poprzez wspomaganie w uzyskaniu potwierdze jednostek naukowych czy wrcz informowaniu o dostpnych celowych ulgach podatkowych. Pojawiaj si firmy z brany IT, ktre w swojej ofercie zamieszczaj produkty posiadajce ju opini niezalenych jednostek naukowych, potwierdzajce innowacyjno technologiczn, a tym samym speniajce przesanki do uznania ich za nowe technologie dla nabywcy. Jest to dobry kierunek dziaa, ktry wpywa na konkurencyjno dostawcw nowych technologii oraz znacznie upraszcza procedur postpowania dla przedsibiorcy zamierzajcego skorzysta z ulgi technologicznej. Naley podkreli, e przedsibiorcy czsto posiadaj minimaln wiedz o moliwoci skorzystania z ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Uzasadniona wydaje si teza, e problem tkwi gdzie pomidzy sfer zarzdzania a sfer rozlicze podatkowych i wymaga cisej wsppracy menederw z doradcami podatkowymi.

Jednak mimo wyej wskazanych problemw podatkowa ulga technologiczna w porwnaniu z obecnie istniejcymi programami pomocowymi w zakresie wdraania nowych technologii w przedsibiorstwach jest pomoc najbardziej dostpn, zwaszcza dla przedsibiorcw mikro i maych. Powody tego s nastpujce:

-       czytelne zasady jej udzielania zawarte w aktach prawnych,

-       nieograniczona liczba potencjalnych beneficjentw,

-       brak ogranicze kwotowych w zakresie jej stosowania,

-       brak ogranicze ilociowych (dowolna liczba projektw),

-       stay horyzont czasowy jej zastosowania wynoszcy minimum rok (brak okresowoci przyznawania ulgi); ulga zostaa wprowadzona w roku 2006 i nie ma przesanek do jej likwidacji w latach nastpnych,

-       otrzymanie ulgi technologicznej jest wynikiem spenienia determinant  ustawowych, a nie subiektywnej decyzji organu rozstrzygajcego konkurs projektw.

Sia tych argumentw wskazuje na zasadno ekonomicznej analizy przez przedsibiorcw warunkw ewentualnego  skorzystania z ulgi technologicznej w procesie planowania inwestycji. Zauwaenie przez przedsibiorcw moliwoci otrzymania pomocy (w sensie rzeczonej ulgi) i przejcie przez konieczne procedury w celu jej uzyskania, nawet przy niewielkiej inwestycji w nowe technologie,  np. realizacji zakupu oprogramowania komputerowego, oprcz wymiernych korzyci podatkowych moe sta si uwertur do duych  innowacyjnych zmian w przedsibiorstwie. Niebagatelny jest tutaj efekt samoksztacenia przedsibiorcy podczas realizacji projektu oraz efekt synergii wszelkich dziaa, zwaszcza w zakresie sposobw identyfikacji nowych technologii, zarwno na poziomie przedsibiorstwa, jak i na poziome wsppracy z jednostkami naukowymi. Popularyzacja wrd przedsibiorcw  ulgi technologicznej z inwentarzem jej zalet i wad  bdzie  inicjowa pozytywne  zmiany w ustawodawstwie, np. poprzez dziaania organizacji zrzeszajcych przedsibiorcw. Moe ten podatkowy grant od pastwa pomoe przedsibiorcy „siga, gdzie wzrok nie siga” i innowacyjnie uczestniczy w budowie  gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

 

 

Literatura

Bkowski  A., Maewska  M. (red.), Orodki innowacji i przedsibiorczoci w Polsce. Raport 2012,  Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa 2012.

Informacja dotyczca rozliczenia podatku dochodowego od osb fizycznych za 2011 r.,  Ministerstwo Finansw Departament Podatkw Dochodowych Warszawa, sierpie 2012.

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci, DzU 2007, nr 251, poz.1885.

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Ustawa  z dnia 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274 j.t.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, DzU 2012, nr 361 j.t.

Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447 j.t.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z pn. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010, nr 96, poz. 615 oraz DzU 2011, nr 84, poz. 455, nr 185, poz. 1092.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo wasnoci przemysowej, DzU 2003, nr 119, poz. 1117, z pn. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, DzU 2010, nr 96, poz. 619.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej, DzU 2008, nr 116, poz. 730 oraz  2010, nr 75, poz. 473.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, nr 361 j.t.

 

Tax relief for the purchase of new technologies as a chance for an entrepreneur

 

Summary

        The contents of this article introduces a Polish entrepreneur, legally acting as a natural person, to the conditions under which he/she may be granted a tax relief for purchasing new technologies in order to realize innovation projects. In the article, a list of legal determinants regarding the issue of a new technology relief and the one who is subject to it has been presented as well as a ”map” of the currently available Polish governmental and scientific institutions which help the entrepreneur with preparation and carrying out of the innovation projects in his companies. The article aims at indicating a possible participation of the state in the costs of innovation enterprises to, especially, small firms and sole traders, which can encourage the entrepreneurs to consider their possible use of tax relief for new technologies and contribute to the development of knowledge-based economy. 

 

Keywords: entrepreneur, new technology, business innovation, tax relief

 

 

 

 [1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447 j.t.

[2] Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci DzU 2007, nr 251, poz.1885.

[3] Ustawa z dnia 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274 j.t.

[4] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z pn. zm.

[5] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo wasnoci przemysowej, DzU 2003, nr 119, poz. 1117, z pn. zm.