Kontakt

Consulting Office
Roman Zwierzyski
ul. Kociuszki 8
55-330 Lutynia
NIP: 913-103-11-41
tel. kom. 606689532
tel. 71 3177757

Doradztwo podatkowe

Roman Zwierzyński

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc�awiu

PUBLIKACJA:

NAUKI O ZARZ�DZANIU

MANAGEMENT SCIENCES

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROC�AWIU

WROC�AW 2013

 

Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsi�biorcy

 

        Streszczenie:

Artyku� przybli�a polskiemu przedsi�biorcy, dzia�aj�cemu w formie prawnej jako osoba fizyczna, warunki otrzymania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii w aspekcie realizacji innowacyjnych projektów. Zosta�y w nim przedstawione determinanty prawne dotycz�ce ulgi oraz „mapa” polskich instytucji rz�dowych i naukowych pomocnych przedsi�biorcy w przygotowaniu i prowadzeniu projektów innowacyjnych. Celem artyku�u jest wskazanie mo�liwo�ci partycypacji pa�stwa w kosztach innowacyjnych przedsi�wzi�� niewielkich, cz�sto jednoosobowych firm, co mo�e zach�ci� przedsi�biorców do analizy ewentualno�ci skorzystania z ulgi technologicznej i rozwoju w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.

S�owa kluczowe: przedsi�biorca, nowa technologia, innowacja biznesowa, ulga podatkowa.

 

1. Wst�p

 Innowacyjne (nowe) technologie s� synonimem „klucza do sukcesu” przedsi�biorców w dobie nowoczesnej gospodarki i konkurencji. Rynkow� konieczno�� innowacyjnego podej�cia do  biznesu zmieniaj�cego rzeczywisto�� ju� na pocz�tku XX wieku definiowa� Joseph Schumpeter – postrzegany przez naukowców jako „prorok innowacyjno�ci”, który w zastosowaniu innowacji w produkcji, dystrybucji i procesach zarz�dzania upatrywa� zdolno�� do konkurowania,  „pozwalaj�c� osi�gn�� zdecydowanie wi�ksz� przewag�, która ca�kowicie odmienia fundamenty firmy, a nie tylko kosmetycznie poprawia jej poziom kosztów czy mar��” [Schumpeter 1960]. Wielki ekonomista chyba nie spodziewa� si�, �e wiek XXI b�dzie wiekiem innowacyjno�ci, a  przez niektórych naukowców zostanie okre�lony jako wiek Schumpetera. 

Czynne uczestnictwo w gospodarce opartej na wiedzy wymaga od przedsi�biorców szeroko poj�tej �wiadomo�ci innowacyjnej oraz �rodków finansowych na realizacj� projektów z u�yciem nowych technologii, co jest cz�sto problemem trudnym do przezwyci�enia, zw�aszcza w niewielkich przedsi�biorstwach, które nie posiadaj� w swoich strukturach organizacyjnych dzia�ów badania i rozwoju (B+R). Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a zw�aszcza realizacja strategii wspierania nauki i innowacyjno�ci w postaci  Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, uruchomi�y strumie� �rodków unijnych na projekty innowacyjne polskich przedsi�biorstw. Jednak z wielu wzgl�dów, chocia�by takich jak wysoki stopie� skomplikowania wniosków o dotacj�, okre�lanie przez instytucje dystrybuuj�ce dotacje dolnej granicy warto�ci projektu, konieczno�� znacznej partycypacji �rodków w�asnych beneficjentów, regionalizacja poszczególnych programów czy te� mo�liwo�� ubiegania si� o dotacj� tylko w okre�lonych terminach, znacznie zmniejszaj� dost�pno�� przedsi�biorców do tej sfery wspomagania innowacyjno�ci.

W nurt gospodarki innowacyjnej wpisuje si� równie� polski rz�d, wprowadzaj�c mi�dzy innymi podatkow� ulg� technologiczn� w opodatkowaniu osób fizycznych  i  opodatkowaniu osób prawnych. Mo�na zak�ada�, �e celem tego rodzaju zmian ustawowych by�o zach�cenie przedsi�biorców do stosowania innowacyjnych rozwi�za� poprzez zastosowanie ulg podatkowych, co po�rednio jest wspó�finansowaniem przez pa�stwo wydatków na nowe technologie.

Celem artyku�u jest analiza warunków, jakie musz� by� spe�nione, �eby przedsi�biorca realizuj�cy projekt innowacyjny, w formie prawnej jako osoba fizyczna, móg� ubiega� si� skutecznie o ulg� podatkow� na nowe technologie.

 

  1. 2.      Kto mo�e skorzysta� z ulgi technologicznej

Podatkowa ulga dla przedsi�biorcy na nabycie nowych technologii (ulga technologiczna) wynika wprost z  art. 26c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ustaw� PIT, i jest skierowana do przedsi�biorców prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� na podstawie ustawy o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej[1] dzia�aj�cych w formie prawnej osoby fizycznej. Nie ma tu znaczenia sta� dzia�ania przedsi�biorstwa i rodzaj prowadzonej dzia�alno�ci gospodarczej wynikaj�cy z Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci Gospodarczej[2]. Ograniczenia natomiast dotycz� przedsi�biorców dzia�aj�cych w specjalnych strefach ekonomicznych[3], którzy na podstawie art. 26c pkt 4 ustawy PIT zostali pozbawieni mo�liwo�ci stosowania tej ulgi. Nast�pnym ograniczeniem dla przedsi�biorców jako osób fizycznych jest wy��czenie z ulgi technologicznej w przypadku opodatkowania w formie rycza�tu od przychodów ewidencjonowanych[4]. Tutaj wy��czeniu podlegaj� przedsi�biorcy, którzy do rozlicze� podatkowych wybrali formy rycza�towe, takie jak rycza�t od przychodów ewidencjonowanych (rozdz. II ustawy o zrycza�towanym podatku dochodowym) lub karta podatkowa (rozdz. III tej�e ustawy).  Jednak najbardziej drastycznym i trudnym do ekonomicznego uzasadnienia, w kontek�cie genezy samej ulgi technologicznej, jest wykluczenie z grona jej przysz�ych beneficjentów przedsi�biorców, którzy opodatkowuj� swoje dochody 19-procentow� liniow� stawk� podatkow� (art. 30c ustawy PIT). W ten sposób ustawodawca wykluczy� w 2011 r. 410 813 przedsi�biorców z ogólnej grupy 1 655 466 potencjalnych beneficjentów  ulgi podatkowej na zakup nowych technologii, czyli niemal 25% [Informacja dotycz�ca rozliczenia… 2012]. Warto tutaj doda�, �e co do zasady od pierwszego dnia ka�dego nast�pnego roku podatkowego (dla przedsi�biorców – osób fizycznych  od ka�dego pierwszego stycznia nast�pnego roku) mo�na zmieni� rycza�tow� form� opodatkowania dzia�alno�ci gospodarczej lub zrezygnowa� z opodatkowania 19-procentowym podatkiem liniowym i wybra� zasady ogólne przewidziane w ustawie PIT, nabywaj�c tym samym prawo do ulgi technologicznej. O zmianie formy opodatkowania w danym roku nale�y poinformowa� organy podatkowe do dnia dwudziestego stycznia tego� roku podatkowego. Analiza dotychczasowej popularno�ci ulgi technologicznej (rys. 1) pokazuje, �e w ostatnich 5 latach skorzysta�o  z niej niewielu przedsi�biorców i nawet kilkukrotny wzrost liczby jej beneficjentów w latach 2010 i 2011 w stosunku do lat poprzednich niewiele zmieni�. Z danych statystycznych Ministerstwa Finansów wynika, �e w 2011 r. podatkow� ulg� technologiczn� wykorzysta�o zaledwie 250 przedsi�biorców, co stanowi zaledwie 0,0002% z grupy 1 244 653 uprawnionych [Informacja dotycz�ca rozliczenia… 2012].

 

Rys. 1. Liczba przedsi�biorców o statusie prawnym osoby fizycznej korzystaj�cych z ulgi technologicznej w latach 2007- 2011

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych statystycznych Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.

 

  1. 3.       Istota nowej technologii  w rozumieniu ustawy

W rozumieniu ustawy PIT (art. 26c ust. 2) za nowe technologie „uwa�a si� wiedz� technologiczn� w postaci warto�ci niematerialnych i prawnych, w szczególno�ci wyniki bada� i prac rozwojowych, która umo�liwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub us�ug i która nie jest stosowana na �wiecie przez okres d�u�szy ni� ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezale�nej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki”. Nowa technologia spe�niaj�ca wymogi ustawowe jest warto�ci� niematerialn� i prawn� (art. 22b ust. 1 ustawy PIT) w formie  licencji, prawa w�asno�ci przemys�owej[5], równowarto�ci� uzyskanych informacji zwi�zanych z wiedz� w dziedzinie przemys�owej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Now� technologi� jest np. wiedza technologiczna z dziedziny technologii  informacyjnej (IT) w postaci licencji na u�ywanie programów komputerowych stosowanych przez przedsi�biorców w ich dzia�alno�ci gospodarczej. Nowa technologia nie mo�e by� wytworzona we w�asnym zakresie przez przedsi�biorc� stosuj�cego ulg� technologiczn� jako wynik pozytywnie zako�czonych prac rozwojowych, i co szczególnie nale�y podkre�li�: nowa technologia w rozumieniu ustawy jest warto�ci� niematerialn�, wi�c ulga nie dotyczy zakupu maszyn i innych urz�dze� materialnych.

  Ustawa PIT precyzuje tak�e cech� „nowo�ci” technologii. Wymóg jej pi�cioletniej nowo�ci mog� potwierdzi� jedynie niezale�ne jednostki, posiadaj�ce status jednostki naukowej, definiowane jako:  „prowadz�ce w sposób ci�g�y badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) mi�dzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odr�bnych przepisów, dzia�aj�ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polska Akademia Umiej�tno�ci,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadaj�ce osobowo�� prawn� i siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsi�biorcy posiadaj�cy status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia�alno�ci innowacyjnej”[6].

Katalog jednostek naukowych jest dost�pny mi�dzy innymi w bazach danych, które prowadzi O�rodek Przetwarzania Informacji – instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego na stronie www.opi.org.pl  lub  www.nauka-poska.pl.

Przedsi�biorcy prowadz�cy niewielkie firmy cz�sto nie posiadaj� odpowiednich zasobów kadrowych specjalizuj�cych si� w identyfikowaniu innowacyjno�ci przedsi�biorstwa oraz poda�y dost�pnych na rynku innowacyjnych technologii, które mog� zastosowa� w swoich firmach. W takiej sytuacji przedsi�biorca mo�e zwróci� si� do jednego z  69 centrów transferu technologii  (CTT), które s� definiowane jako: „zró�nicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, aktywnych w obszarze transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzysz�cych temu procesowi zada� [B�kowski, Ma�ewska 2012]. CTT realizuj� takie zadania, jak: poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie firm, przygotowanie oferty lub zapytania o technologi�, nawi�zanie kontaktu z dostawc� technologii, ocena i ewaluacja technologii na zlecenie firm oraz pomoc doradcza we wdra�aniu technologii. Katalog centrów transferu technologii znajduje si� na stronie www.pi.gov.pl.

Warto jednak podkre�li�, �e w przypadku w�tpliwo�ci, czy realizowany projekt innowacyjny i sytuacja ekonomiczno-prawna przedsi�biorcy spe�niaj� wszelkie przes�anki do zastosowania ulgi podatkowej na zakup nowych technologii, zgodnie z art.14a Ordynacji podatkowej przedsi�biorca mo�e zwróci� si� do Ministra Finansów o interpretacj� przepisów prawa w danym przypadku.

 

  1. 4.      Mechanizm odliczania wydatków na zakup nowych technologii i wysoko�� ulgi technologicznej

 

Przedsi�biorca mo�e odliczy� od podstawy opodatkowania, któr� okre�la art. 26 ust. 1 ustawy PIT, nie wi�cej ni� 50% wydatków na nabycie nowej technologii, któr� to podstaw� stanowi jej warto�� pocz�tkowa uj�ta w ewidencji warto�ci niematerialnych i prawnych. Przy nabyciu odp�atnym warto�ci niematerialnej i prawnej warto�ci� pocz�tkow� jest kwota nale�na zbywcy, powi�kszona o „koszty zwi�zane z zakupem naliczone do dnia przekazania �rodka trwa�ego lub warto�ci niematerialnej i prawnej do u�ywania, a w szczególno�ci o koszty transportu, za�adunku i wy�adunku, ubezpieczenia w drodze, monta�u, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, op�at notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszon� o podatek od towarów i us�ug, z wyj�tkiem przypadków, gdy zgodnie z odr�bnymi przepisami podatek od towarów i us�ug nie stanowi podatku naliczonego” (art. 22g  ustawy PIT). Jak z powy�szego przepisu wynika, do ceny nabycia nowej technologii przedsi�biorca mo�e doliczy� koszty czynno�ci pomocniczych od przygotowania zakupu a� do uruchomienia projektu. Je�eli przedsi�biorca poniós� wydatki w roku poprzedzaj�cym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji warto�ci niematerialnych i prawnych, to wed�ug ustawy uznaje si� je za poniesione  w roku uj�cia w tej�e ewidencji. Co wa�ne, rok poprzedzaj�cy nie musi by� rokiem bezpo�rednio poprzedzaj�cym rok zastosowania ulgi, ale mog�  to by� równie� lata wcze�niejsze, w których poniesiono wydatki s�u�ce nabyciu nowej technologii.

Wa�ne jest prawid�owe dokumentowanie poniesionych i zap�aconych wydatków na zakup nowej technologii, gdy� ulga mo�e by� zastosowana tylko do faktycznie zap�aconych wydatków, co precyzuje zapis w ustawie PIT (art. 26c, ust. 5): „Podstaw� ustalenia wielko�ci odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzgl�dnionych w warto�ci pocz�tkowej, w cz�ci, w jakiej zosta�a zap�acona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym now� technologi� wprowadzono do ewidencji �rodków trwa�ych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych lub w roku nast�puj�cym po tym roku, oraz w której nie zosta�a zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie”. Brak kwotowych limitów dolnych i górnych ulgi pozwala przedsi�biorcy korzysta� z niej w sposób, �e ograniczeniem jest jedynie wielko�� uzyskanych dochodów z dzia�alno�ci gospodarczej w roku skorzystania z niej, jak równie� w nast�pnych trzech latach, co precyzuje zapis ustawy PIT (art. 26c  ust. 7): „W sytuacji gdy podatnik osi�ga za rok podatkowy strat� lub wielko�� dochodu z pozarolniczej dzia�alno�ci gospodarczej podatnika jest ni�sza od kwoty przys�uguj�cych mu odlicze�, odliczenia odpowiednio w ca�ej kwocie lub w pozosta�ej cz�ci dokonuje si� w zeznaniach za kolejno nast�puj�ce po sobie trzy lata podatkowe, licz�c od ko�ca roku, w którym now� technologi� wprowadzono do ewidencji �rodków trwa�ych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych”. Przedsi�biorca ma prawo tytu�em ulgi odliczy� w roku podatkowym kwot� nie przekraczaj�c� wielko�� dochodu, a tym samym uj�cie w kosztach wydatków na nowe technologie nie mo�e spowodowa� straty. Nieodliczon� cz�� wydatków na zakup nowych technologii mo�e wykorzysta� w latach przysz�ych zgodnie z wy�ej przytoczonym przepisem.

 

  1. 5.      Przes�anki utraty nabytej ulgi na zakup nowych technologii

Tylko spe�nienie wszystkich warunków zawartych w ustawie pozwoli przedsi�biorcy na otrzymanie i utrzymanie ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Katalog przes�anek, kiedy przedsi�biorca utraci ulg�, przedstawia si� nast�puj�co:, „Je�eli przed up�ywem trzech lat podatkowych, licz�c od ko�ca roku podatkowego, w którym [przedsi�biorca] wprowadzi� now� technologi� do ewidencji �rodków trwa�ych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych:

1)   udzieli w jakiejkolwiek formie lub cz�ci innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekszta�cenia formy prawnej oraz ��czenia lub podzia�u dotychczasowych przedsi�biorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spó�ek handlowych, albo

2)   zostanie og�oszona jego upad�o�� obejmuj�ca likwidacj� maj�tku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3)   otrzyma zwrot wydatków na t� technologi� w jakiejkolwiek formie” (ustawa PIT, art. 26c, ust. 9).

W przypadku zaistnienia powy�szych przes�anek przedsi�biorca jest zobowi�zany do  dokonania stosownych odlicze� w zeznaniu podatkowym za rok, w którym te przes�anki mia�y miejsce, co spowoduje zwi�kszenie dochodu przedsi�biorcy do opodatkowania.

 

  1. 6.      Podsumowanie

                 Przedstawiona ulga podatkowa na zakup nowych technologii mia�a zach�ca� przedsi�biorców do inwestowania w innowacyjne rozwi�zania technologiczne, a to z kolei mia�o oddzia�ywa� na wzrost konkurencyjno�ci polskiej gospodarki. Zastanawiaj�ce jest, czy obwarowanie ulgi technologicznej wieloma przepisami wykluczaj�cymi z niej bardzo du�e grupy przedsi�biorców, nie jest g�ównym powodem braku jej stosowania. Niezrozumia�e wydaje si� wy��czenie z mo�liwo�ci stosowania ulgi technologicznej przedsi�biorców, którzy wybrali 19-procentowy podatek liniowy, czy te� ograniczenie ulgi tylko do nowych technologii, które s� warto�ciami niematerialnymi i prawnymi, a nie tak�e �rodkami trwa�ymi, bo to wyklucza np. zakup oprogramowania wraz z nieodzownym do tego sprz�tem komputerowym. Wobec takich obwarowa� ten fiskalny „uk�on” pa�stwa w stron� rozwoju gospodarki opartej na wiedzy  w du�ej mierze jest fikcj�. Rozwi�zaniem wp�ywaj�cym na wzrost zainteresowania przedsi�biorców ulg� technologiczn� mo�e by� w��czenie si� instytucji oferuj�cych nowe technologie do inspirowania przedsi�biorców do inwestowania w ich produkty poprzez wspomaganie w uzyskaniu potwierdze� jednostek naukowych czy wr�cz informowaniu o dost�pnych celowych ulgach podatkowych. Pojawiaj� si� firmy z bran�y IT, które w swojej ofercie zamieszczaj� produkty posiadaj�ce ju� opini� niezale�nych jednostek naukowych, potwierdzaj�ce innowacyjno�� technologiczn�, a tym samym spe�niaj�ce przes�anki do uznania ich za nowe technologie dla nabywcy. Jest to dobry kierunek dzia�a�, który wp�ywa na konkurencyjno�� dostawców nowych technologii oraz znacznie upraszcza procedur� post�powania dla przedsi�biorcy zamierzaj�cego skorzysta� z ulgi technologicznej. Nale�y podkre�li�, �e przedsi�biorcy cz�sto posiadaj� minimaln� wiedz� o mo�liwo�ci skorzystania z ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Uzasadniona wydaje si� teza, �e problem tkwi gdzie� pomi�dzy sfer� zarz�dzania a sfer� rozlicze� podatkowych i wymaga �cis�ej wspó�pracy mened�erów z doradcami podatkowymi.

Jednak mimo wy�ej wskazanych problemów podatkowa ulga technologiczna w porównaniu z obecnie istniej�cymi programami pomocowymi w zakresie wdra�ania nowych technologii w przedsi�biorstwach jest pomoc� najbardziej dost�pn�, zw�aszcza dla przedsi�biorców mikro i ma�ych. Powody tego s� nast�puj�ce:

-       czytelne zasady jej udzielania zawarte w aktach prawnych,

-       nieograniczona liczba potencjalnych beneficjentów,

-       brak ogranicze� kwotowych w zakresie jej stosowania,

-       brak ogranicze� ilo�ciowych (dowolna liczba projektów),

-       sta�y horyzont czasowy jej zastosowania wynosz�cy minimum rok (brak okresowo�ci przyznawania ulgi); ulga zosta�a wprowadzona w roku 2006 i nie ma przes�anek do jej likwidacji w latach nast�pnych,

-       otrzymanie ulgi technologicznej jest wynikiem spe�nienia determinant  ustawowych, a nie subiektywnej decyzji organu rozstrzygaj�cego konkurs projektów.

Si�a tych argumentów wskazuje na zasadno�� ekonomicznej analizy przez przedsi�biorców warunków ewentualnego  skorzystania z ulgi technologicznej w procesie planowania inwestycji. Zauwa�enie przez przedsi�biorców mo�liwo�ci otrzymania pomocy (w sensie rzeczonej ulgi) i przej�cie przez konieczne procedury w celu jej uzyskania, nawet przy niewielkiej inwestycji w nowe technologie,  np. realizacji zakupu oprogramowania komputerowego, oprócz wymiernych korzy�ci podatkowych mo�e sta� si� uwertur� do du�ych  innowacyjnych zmian w przedsi�biorstwie. Niebagatelny jest tutaj efekt samokszta�cenia przedsi�biorcy podczas realizacji projektu oraz efekt synergii wszelkich dzia�a�, zw�aszcza w zakresie sposobów identyfikacji nowych technologii, zarówno na poziomie przedsi�biorstwa, jak i na poziome wspó�pracy z jednostkami naukowymi. Popularyzacja w�ród przedsi�biorców  ulgi technologicznej z inwentarzem jej zalet i wad  b�dzie  inicjowa� pozytywne  zmiany w ustawodawstwie, np. poprzez dzia�ania organizacji zrzeszaj�cych przedsi�biorców. Mo�e ten podatkowy grant od pa�stwa pomo�e przedsi�biorcy „si�ga�, gdzie wzrok nie si�ga” i innowacyjnie uczestniczy� w budowie  gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

 

 

Literatura

B�kowski  A., Ma�ewska  M. (red.), O�rodki innowacji i przedsi�biorczo�ci w Polsce. Raport 2012,  Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci, Warszawa 2012.

Informacja dotycz�ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.,  Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych Warszawa, sierpie� 2012.

Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci, DzU 2007, nr 251, poz.1885.

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Ustawa  z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274 j.t.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, nr 361 j.t.

Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447 j.t.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza�towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z pó�n. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010, nr 96, poz. 615 oraz DzU 2011, nr 84, poz. 455, nr 185, poz. 1092.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo w�asno�ci przemys�owej, DzU 2003, nr 119, poz. 1117, z pó�n. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, DzU 2010, nr 96, poz. 619.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia�alno�ci innowacyjnej, DzU 2008, nr 116, poz. 730 oraz  2010, nr 75, poz. 473.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, nr 361 j.t.

 

Tax relief for the purchase of new technologies as a chance for an entrepreneur

 

Summary

        The contents of this article introduces a Polish entrepreneur, legally acting as a natural person, to the conditions under which he/she may be granted a tax relief for purchasing new technologies in order to realize innovation projects. In the article, a list of legal determinants regarding the issue of a new technology relief and the one who is subject to it has been presented as well as a ”map” of the currently available Polish governmental and scientific institutions which help the entrepreneur with preparation and carrying out of the innovation projects in his companies. The article aims at indicating a possible participation of the state in the costs of innovation enterprises to, especially, small firms and sole traders, which can encourage the entrepreneurs to consider their possible use of tax relief for new technologies and contribute to the development of knowledge-based economy. 

 

Keywords: entrepreneur, new technology, business innovation, tax relief

 

 

 

 [1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447 j.t.

[2] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci DzU 2007, nr 251, poz.1885.

[3] Ustawa z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274 j.t.

[4] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza�towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z pó�n. zm.

[5] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo w�asno�ci przemys�owej, DzU 2003, nr 119, poz. 1117, z pó�n. zm.

[6] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010, nr 96, poz. 615, DzU 2011, nr 84, poz. 455 i nr 185, poz. 1092 (art. 1 pkt 9).

Wygenerowano w sekund: 0.01
4,954,897 unikalnych wizyt